TEKI-TOTÓ TANULMÁNYI VERSENY RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(“Szabályzat”)

A Teki-Totó tanulmányi versenyt (a továbbiakban „Verseny”), amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a Graph-Art Kft. (a továbbiakban „Szervező”) működteti. Szintén a szervező üzemelteti a www.tekitoto.hu weboldalt (továbbiakban „Weboldal”).

A Szervező adatai:
cégnév: Graph-Art Kft.
székhely: 4027, Debrecen, Böszörményi út 6.
cégjegyzékszám: 09-09-006462
adószám: 11793746-2-09
telefon: +36/52/521-360
e-mail: ugyfelszolgalat@graphart.hu

A Verseny iskolai tanévenként kerül kiírásra. Az adott év vonatkozásában mind a nyomtatott anyagokban, mind a Weboldalon közzétételre kerülnek az adott versenyévre vonatkozó határidők („Leírás”). A jelen Szabályzat és a Leírás együttesen alkotják az adott versenyév verseny szabályrendszerét („Verseny szabályrendszer”), azok együttesen alkalmazandók minden egyes Versenyre.

1. JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

A Szervező alsótagozatos tanulók részére magyar nyelven matematika, anyanyelv, valamint környezetismeret tantárgyakban iskolai tanévenként feladatgyűjteményt tesz közzé. A feladatgyűjtemények magyarországi nyilvántartásba vett általános iskolákban kerülnek terjesztésre. Az egyes feladatgyűjtemények gyakorlófüzetek, amelyek mellé versenyfüzetek is csomagolásra kerülnek. Ezen versenyfüzetek lehetőséget adnak a Versenyben való részvételre. A Versenyben való részvételnek nem feltétele a díjfizetés, kizárólag az érvényes jelentkezés.

A Versenyben minden olyan, az adott versenyévben beiratkozott alsótagozatos (1–4. osztályos) általános iskolai tanuló vehet részt, akinek jelentkezéséhez és a Versenyben való részvételéhez szülője, illetve törvényes képviselője kifejezett engedélyét adta („Versenyző”).

A Versenybe a Versenyzőt kizárólag annak szülője, törvényes képviselője nevezheti be. A szülő (vagy törvényes képviselő) elfogadja a Versenyszabályzatot, és hozzájárul, hogy a Versenyző részt vegyen a Versenyben. A Versenyre történő jelentkezéssel a Versenyző szülője (törvényes képviselője) kijelenti, hogy elfogadja a Versenyszabályzatot.

A Versenyben nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint a Szervezővel kapcsolatban álló magánszemélyek, azok alkalmazottai és családtagjai.

A Versenyzőnek lehetősége van iskoláját is nevezni.

2. A JELENTKEZÉS MÓDJA

Amennyiben egy feladatgyűjtemény megvásárlója szeretne a Versenyen részt venni, arra a mellékelt, I. fordulós versenyfüzetben található Egyéni azonosító révén van módja.

A Versenyzőknek a Leírásban található szabályokat kell követniük a Versenyre való jelentkezéskor.
A Versenyben részt vevő Versenyző, illetve szülője (vagy törvényes képviselője) kijelenti, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak. A Szervező a nem valós adatokat megadó Versenyzőket automatikusan kizárja a Versenyből. A Szervező továbbá fenntartja magának a díj-, illetve nyereményátadás megtagadásának, illetve a Versenyből történő kizárás jogát minden olyan Versenyző esetében, aki a regisztrációkor pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, vagy nem tisztességes módon, esetleg nem a Szabályzatnak megfelelő módon versenyzik.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget az átvitel során bármilyen okból kifolyólag elveszett vagy késleltetett, hibás, hiányos, értelmezhetetlen, illetve a részvételi határidő után leadott megoldásokért, illetve az olyan, számítógépes hiba, internetkapcsolat, hardver- vagy szoftverhibákból adódó problémákért, amelyek meggátolhatják a versenyzőket a megoldások elküldésében. Továbbá a Szervező nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus, számítógépes, hálózati, gépelésből, nyomtatásból fakadó, nyomdai vagy bármilyen, a Versennyel összefüggésbe hozható hibákért, illetve a szervezésből vagy a verseny adminisztrációjából fakadó hibákért, úgymint a nyertesek kiválasztása, a nyertesek kihirdetése. A Szervező nem garantálja, hogy a Weboldal, a Leírás, a feladatgyűjtemény, a versenyfüzetek valamint a versenyfeladatok nem tartalmaznak semmilyen informatikai, illetve nyomtatási hibát, továbbá azt, hogy az észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem garantálhatja, hogy a Weboldal, vagy a Weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb olyan hibákat, amelyek károsíthatják a Versenyzők számítógépét és/vagy adatait. Elemi csapás, külső okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus, vagy bármilyen, a Szervezőtől független tényező esetén, amely akadályozná a verseny biztonságát vagy előírt lebonyolítását, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a Versenyt (vagy annak egy részét). Törlés esetén a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen beérkezett, megfelelő versenylapokat elbírálja. Amennyiben valamely feladat esetén utóbb felmerül, hogy több helyes megoldása is van, illetve nincs helyes megoldása, az adott feladatot a versenylapok kiértékelése során a Szervező vagy figyelmen kívül hagyja, vagy dönt az összes helyes válasz elfogadásáról; ezen döntéséről a Szervező a Versenyzőket külön tájékoztatja.  

3. A VERSENY MENETE

A Versenyzők a Leírásban szereplő módon és határidők megtartásával küldik be versenylapjaikat.

A Versenyzők között a Leírásban szereplő díjak kerülnek megküldésre, illetve nyeremények kerülnek kisorsolásra. Minden olyan, nyereményeket illető részletet, amely a Versenyszabályzatban nem szerepel, a Szervező jogában áll meghatározni. A Versenyszabályzat értelmében a Szervező saját belátása szerint, hasonló vagy magasabb értékű nyereményre cserélheti a meghirdetett nyereményt. A nyeremények kizárólag a meghirdetett formában fogadhatók el, vagy elutasíthatók, más nyereményre vagy készpénzre be nem cserélhetők.

A Szervező a nyereményeket azon Versenyzők között sorsolja ki, akik az elérhető legtöbb pontszámot szerezték meg és a versenylapokat a Leírás szerinti határidőben küldték be. A Szervező ezen Versenyzők között a nyereményeket gépi módon sorsolja. A nyereménysorsolásban résztvevők egy adott nyereményre történt kisorsolást követően a sorsolásban a továbbiakban nem vesznek részt. A sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet készít.

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

A Versenyző által szolgáltatott adatok, információk a Szervező adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően kezelendők.

A Szervezőnek jogában áll minden olyan, sérüléssel, veszteséggel, károsodással kapcsolatos keresetet elutasítani, amely kapcsolatban áll a Versennyel (tekintet nélkül a kárt, sérülést okozó tényezőre), illetve a nyeremény nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használatából vagy a szállításból adódik.

A Versenyt érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a Verseny lezárását követő 90 napon belül, a Verseny tanévének és tantárgyának megnevezésével küldhető a Szervező 4001, Debrecen Pf. 583 alatti címére vagy ugyfelszolgalat@graphart.hu e-mail címére.

A Szervező fenntartja magának a Verseny lerövidítésének, módosításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett nyereményt is), és fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését. A Szervező döntéséről valamennyi érintett Versenyzőt köteles értesíteni.

A Verseny szabályai Magyarország hatályos törvényeinek felelnek meg. A Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai alkalmazandók. Az értelmezéssel vagy a lebonyolítással kapcsolatos vitás kérdésekben, amennyiben a felek békés úton nem tudják azokat rendezni, a felek az illetékes magyar bírósághoz fordulhatnak.

A Verseny, a Verseny valamennyi irata, dokumentuma, a Weboldal és a feladatgyűjtemények, versenyfüzetek teljes tartalma a Szervező kizárólagos szellemi tulajdonát képezi.