TEKI-TOTÓ TANULMÁNYI VERSENY ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

(„Adatkezelési Szabályzat”)

A Teki-Totó tanulmányi verseny szervezője, a Graph-Art Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a versenyzők, illetve szüleik (vagy törvényes képviselőik) (együttesen: „Felhasználók”) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét.

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse a „GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Cg. 09-09-006462, adószám: 11793746-2-09; NAIH adatkezelési szám: NAIH-104678/2016.) („Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, gyakorlatát, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Felhasználóit az általa üzemeltetett www.tekitoto.hu weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

A Szervező a Verseny lebonyolítása során harmadik felek szolgáltatásait is igénybe veszi. A Verseny során küldött üzenetek a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6), Skycentrum Bt. (1089 Budapest, Golgota u. 3) és a KÉPPONT'96 Kft. (4028 Debrecen, Homok u. 2) révén kerülnek megküldésre a Felhasználók részére.

A Weboldal használatával, valamely alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatainak kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weboldal működésével és az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

A jelen Adatkezelési Szabályzat 2016. szeptember 2. napján lép hatályba.

1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

2. Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő a Felhasználó mint érintett által rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Infotörvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A versenyekben való részvétellel a Felhasználó hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Verseny leírása és/vagy szabályzata határozza meg.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Versenyző nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
A Felhasználó (illetve a törvényes képviselő) szavatol azért, hogy a Weboldal használata során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó (illetve a törvényes képviselő) tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli jogszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Versenyző Versenyben való részvétele, annak eredményeként esetlegesen megszerzett díj, illetve kisorsolt nyeremény Versenyző részére való eljuttatása.

A Verseny feladatlapjainak postai úton történő megküldése esetén a Versenyző által megadott adatok (név és lakcím) képként kerülnek tárolásra az Adatkezelő által. Az Adatkezelő csupán a Felhasználó által megadott irányítószámot rögzíti az Egyéni azonosító kóddal együtt a könnyebb kezelhetőség és kereshetőség érdekében, egyébként a Felhasználó által megadott személyes adatok elektronikusan feldolgozható átalakítását az Adatkezelő nem végzi el. Az Adatkezelő a Felhasználó, illetve törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a Versenyző nevét és lakcímét tartalmazó címzési képet a Magyar Posta Zrt. felé.

A Versenyzők nyilvántartása, azonosítása a versenyfeladat-gyűjteményhez kapcsolódó Egyéni azonosítók révén történik.

A díjak megküldése, valamint a nyeremények kisorsolása és megküldése kapcsán az Adatfeldolgozó elvégzi a Felhasználó által megadott adatok elektronikusan feldolgozható adatbázissá történő átalakítását. A díjak, nyeremények megküldése esetén az Adatkezelő a Felhasználó (a törvényes képviselő) önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a Felhasználó személyes adatait (név, lakcím) a Magyar Posta Zrt. felé.

Az Adatkezelő a Versennyel kapcsolatos személyes adatokat az adott Verseny Leírásában szereplő sorsolás dátumától számított 91. napon törli, azonban a díjakkal, nyereményekkel kapcsolatos személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. § bekezdése alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

A felvett személyes adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó, illetve törvényes képviselője hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli, illetve a papíralapú adatokat megsemmisíti, ha
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó (törvényes képviselője) ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját törölni. A Felhasználó (törvényes képviselője) továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az ugyfelszolgalat@graphart.hu ügyfélszolgálati e-mail címre vagy 4001, Debrecen Pf. 583 levelezési címre küldött levél útján. Ha az Adatkezelő a Felhasználó (törvényes képviselője) tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést jogszabály (pl. a számvitelről szóló törvény) rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

4. Tájékoztatás kérése, Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélszolgálat kizárólag technikai segítséget tud nyújtani, a Verseny feladatainak megoldásában nem ad segítséget.
A Felhasználó (törvényes képviselője) bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által a Versennyel összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az ugyfelszolgalat@graphart.hu e-mail címen, vagy a 52/521363-as telefonszámon. Adatok kérés vagy a jelen szabályzat szerinti törlése esetén a tájékoztatás kizárólag a rendelkezésre álló adatok tekintetében és terjedelmében adható.

A korábban az Adatkezelő részére megadott email címről érkezett igényt az Adatkezelő a Felhasználótól (törvényes képviselőjétől) érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó (törvényes képviselője) akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó (törvényes képviselője) kérésére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó (törvényes képviselője) által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

Az Adatkezelő az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Alapvető Jogok Biztosának segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22.; postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

5. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK, STATISZTIKAI ADATOK

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események ideje. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása és hatásainak mérséklése, statisztikák készítése, valamint a Weboldal szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokat.

A Weboldal nem alkalmaz cookie-kat.

6. Az adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a mindenkori szabályzatot.