TEKI-TOTÓ TANULMÁNYI VERSENY ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

(„Adatkezelési Tájékoztató”)

A Teki-Totó tanulmányi verseny („Verseny”) szervezője és adatkezelője, a „GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Cg. 09-09-006462, adószám: 11793746-2-09; NAIH adatkezelési szám: NAIH-104678/2016.) („Adatkezelő”) kiemelt fontosságúnak tartja a versenyzők (a továbbiakban: „Versenyzők”), illetve szüleik vagy törvényes képviselőik (a továbbiakban: „Törvényes Képviselők”) (együttesen: „Felhasználók”) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, gyakorlatát a Verseny kapcsán, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az Adatkezelő továbbá ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az általa üzemeltetett www.tekitoto.hu weboldal („Weboldal”) működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

A Adatkezelő a Verseny lebonyolítása során harmadik felek szolgáltatásait is igénybe veszi. A Verseny során küldött üzenetek a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6), az internetes versenyzők részére az üzenetek (tájékoztatások, beküldési visszaigazolások, oklevelek) a Skycentrum Bt. (1089 Budapest, Golgota u. 3.) révén kerülnek megküldésre a Felhasználók részére, míg a válaszlevelezőlapok, oklevelek kinyomtatását a Center-Print Nyomda Kft. (4027 Debrecen, Füredi út 76.).) végzi el.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

2. Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő a Felhasználó mint érintett által rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen a Rendelettel és az Infotv.-nyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Versenyző nevében a Törvényes Képviselő adhat hozzájárulást. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, így a Törvényes Képviselő szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

A Felhasználó (illetve a Törvényes Képviselő) szavatol azért, hogy a Weboldal használata során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó (illetve a Törvényes Képviselő) tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli jogszabályok befolyásolják, részben meg is határozzák.

A felvett személyes adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó, illetve törvényes képviselője hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Tájékoztatás a Verseny lebonyolítása kapcsán végzett adatkezelések jogszabályi hátteréről, jogalapjáról, céljáról, a kezelt személyes adatok köréről, valamint az adatkezelés időtartamáról

2.1. A Versenyzők regisztrációjával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: „Rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti engedéllyel, az Ön szülői felügyeleti joga alá tartozó kiskorú gyermek hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a Versenyben résztvevő kiskorú gyermek a Versenyben való részvételét jelezze, a Verseny feladatait megkapja (így az Adatkezelő a részvételt biztosítsa számára).
A kezelt adatok köre: A Versenyző egyéni azonosítója, a Felhasználó e-mail címe, a Versenyző neve és postacíme.
A Verseny feladatlapjainak postai úton történő megküldése esetén a Versenyző által megadott adatok (név és lakcím) képként kerülnek tárolásra az Adatkezelő által. Az Adatkezelő csupán a Felhasználó által megadott irányítószámot rögzíti az Egyéni azonosító kóddal együtt a könnyebb kezelhetőség és kereshetőség érdekében, egyébként a Felhasználó által megadott személyes adatok elektronikusan feldolgozható átalakítását az Adatkezelő nem végzi el.
A Versenyzők nyilvántartása, azonosítása a versenyfeladat-gyűjteményhez kapcsolódó Egyéni azonosítók révén történik.
A kezelt adatok továbbítása: Az Adatkezelő a Felhasználó, illetve törvényes képviselőjének önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a Versenyző nevét és lakcímét tartalmazó címzési képet a Magyar Posta Zrt. felé amennyiben a Versenyző postai úton vesz részt a Versenyben. A válaszlevelezőlapok kinyomtatását a Center-Print Nyomda Kft. (4027 Debrecen, Füredi út 76.) végzi el.

Internetes versenyzés esetén az Adatkezelő által igénybe vett levelezési szolgáltató a Skycentrum Bt. (1089 Budapest, Golgota u. 3.).


2.2. A Versenyzők megoldásainak rögzítésével és összesített eredményeiknek nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti engedéllyel, az Ön szülői felügyeleti joga alá tartozó kiskorú gyermek hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a Versenyző megoldásainak automatikus kiértékelését követően a Versenyző pontjait az Adatkezelő nyilvántartsa. Az egyes fordulókban szerzett pontok összege alapján alakul ki a Versenyben elért helyezés.
A kezelt adatok köre: A Versenyző egyéni azonosítója, az egyes fordulókban elért pontszámok, a Felhasználó e-mail címe, a Versenyző neve és postacíme.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a Versennyel kapcsolatos személyes adatokat az adott Verseny Leírásában szereplő sorsolás dátumától számított 91. napon törli, azonban a díjakkal, nyereményekkel kapcsolatos személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. § bekezdése alapján a sorsolást követő 8. naptári évet követő június 30-ig kezeli.


2.3. A nyeremények sorsolásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti engedéllyel, az Ön szülői felügyeleti joga alá tartozó kiskorú gyermek hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: A Versenyzők egyéni azonosítója felhasználásával az Adatkezelő megállapítja a sorsolásban részvételre jogosultak körét (a legjobb eredményt elérő Versenyzők jogosultak a nyereménysorsolásban résztvenni), akik között, amennyiben többen vannak, mint a nyeremények darabszáma, véletlenszerű sorsolással történik a kiválasztás (amennyiben azonos számban vagy kevesebben, úgy közülük mindenki kap nyereményt). A kisorsolt azonosító számhoz csak a sorsolást követően kerülnek hozzárendelésre a nyertes Versenyző értesítéshez, kiszállításhoz szükséges adatai az Adatkezelő 2.5. alatti adatkezelése érdekében.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a sorsolással kapcsolatos személyes adatokat az adott Verseny Leírásában szereplő sorsolás dátumától számított 91. napon törli.


2.4. A díjak, nyeremények kiszállításával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti engedéllyel, az Ön szülői felügyeleti joga alá tartozó kiskorú gyermek hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A díjak, nyeremény kézbesítése érdekében a nyertes Versenyzők részére a nyeremények eljuttatása.
A kezelt adatok köre: A Versenyző egyéni azonosítója, a Felhasználó e-mail címe, a Versenyző neve és postacíme.

A nyeremények megküldése kapcsán, amennyiben futárszolgálat útján történik a kézbesítés, az Adatkezelő elvégzi a Felhasználó által megadott adatok átalakítását.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a nyertes Versenyzők személyes adatait (nevét és címét) tartalmazó feladási/átadási igazolásokat a nyeremény feladását követő 5 év lejártát követő naptári év február 15. napjáig őrzi.
Adattovábbítás címzettjei: Az oklevelek kinyomtatását postai úton versenyzők esetében a Center-Print Nyomda Kft. (4027 Debrecen, Füredi út 76.) végzi el. Az internetes versenyzők részére az oklevelet tartalmazó üzenetek a Skycentrum Bt. (1089 Budapest, Golgota u. 3.) révén kerülnek megküldésre.

A nyeremény kiszállításával összefüggő önálló adatkezelői tevékenység:
Postai feladás esetén:
Az adatkezelő megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatkezelő levelezési címe: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
Az adatkezelő elérhetősége: 06-1-767-8282

Futárszolgálat igénybevétele esetén:
Az adatkezelő megnevezése: GLS Hungary Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatkezelő elérhetősége: 06-29-88-66-70, illetve
Az adatkezelő megnevezése: trans-o-flex Hungary Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Az adatkezelő elérhetősége: 06-1-8777-400.


2.5. A Verseny nyerteseinek honlapon történő közzétételével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön Rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerinti engedéllyel, az Ön szülői felügyeleti joga alá tartozó kiskorú gyermek hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja a Versenyben elért legjobb eredményt elérők közötti sorsolás eredményének közzététele.
A kezelt adatok köre: A Versenyző azonosítója, címe szerinti város, az érintett Versenyszám (tantárgy és évfolyam).
Az adatkezelés időtartama: A Versenyben való sorolás időpontját követő iskolai tanév kormányrendeletben rögzített kezdetéig.


2.6. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése: Az Adatkezelő a részére a Versenyző törvényes képviselője részéről érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, e-mailben).
Az adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés hátterét a Rendelet, valamint az Infotv. előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.
A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.
Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.


2.7. További adatkezelések

Amennyiben a Adatkezelő fentieken túl a Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit a Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 25/F. § (4) bekezdése értelmében az elektronikus naplók vonatkozásában 10 éves megőrzési kötelezettsége áll fenn a Adatkezelőnek.

3. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. AZ ADATKEZELÉS SORÁN A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés során Önt, mint a Versenyző feletti szülő felügyeleti jogot gyakorló személyt (a Versenyző törvényes képviselőjeként) megilleti:
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha a Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

5. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK, STATISZTIKAI ADATOK

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás és az egyes konverziós események ideje. Ezen adatok naplózását a Rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása és hatásainak mérséklése, statisztikák készítése, valamint a Weboldal szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokat összhangban az Infotv. 25/F. § (4) pontjával és ezen adatokat (mint elektronikus napló) 10 évig köteles megőrizni.

A Weboldal nem alkalmaz cookie-kat.

6. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, amelyről a Felhasználókat előzesen tájékoztatja.